ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, (ರಿ.) ಮಂಗಳಾದೇವಿ, ತಿರುಗುವ ಗುರ್ಜಿಯ ದೀಪೋತ್ಸವ ತಾ 20.11.2019 ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ

Wednesday, November 20th, 2019
ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, (ರಿ.) ಮಂಗಳಾದೇವಿ, ತಿರುಗುವ ಗುರ್ಜಿಯ ದೀಪೋತ್ಸವ ತಾ 20.11.2019 ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ

66 ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 19.11.2019 ಕೋರ್ಡೆಲ್ ಹಾಲ್, ಮಂಗಳೂರು

Tuesday, November 19th, 2019
dkmul

ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಬೋಳಾರ ಮಂಗಳೂರು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7

Saturday, September 7th, 2019

ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಬೋಳಾರ ಮಂಗಳೂರು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6- ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Friday, September 6th, 2019

ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಬೋಳಾರ ಮಂಗಳೂರು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6

Friday, September 6th, 2019

ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಬೋಳಾರ ಮಂಗಳೂರು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5- ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Thursday, September 5th, 2019

ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಬೋಳಾರ ಮಂಗಳೂರು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5

Thursday, September 5th, 2019

ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಬೋಳಾರ ಮಂಗಳೂರು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 – ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Wednesday, September 4th, 2019

ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಬೋಳಾರ ಮಂಗಳೂರು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4

Wednesday, September 4th, 2019

ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಬೋಳಾರ ಮಂಗಳೂರು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 – ಸಂಜೆ

Tuesday, September 3rd, 2019